संक्षिप्त परिचय

रोल्पा  नगरपालिकाको  संक्षिप्त परिचय

पृष्ठभूमि:

रोल्पा  नगरपालिका रोल्पा जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका हो ।रोल्पा नगरपालिकामा समाबेश भएका साबिक न.पा र गा.वि.स हरु लिबाङ न.पा.  ,कोटगाउ, जंकोट, धवाङ,होमा,कोर्चाङ,खुमेल र जेदवाङ गा.वि.स | रोल्पा नगरपालिका घोषणा , मिती

२०७३/११/२७ मा गरिएको हो|